Regolamento


Reservèr nu

1) Receptionener åben fra kl. 8.00 til kl. 22.00. Ved ankomsten skal campisterne parkere bilen og gå til fods ned at vælge en plads, hvis nummer derefter meddeles receptionen for registrering, samtidig med at ID-dokumenter (pas, kørekort) afleveres. Der kan kun byttes plads efter aftale med ledelsen og mod forevisning af campingpas. Under alle omstændigheder kan der højst byttes plads to gange. Afregning finder sted til campingpladsens priser på basis af antal overnatninger på campingpladsen. Hvis afrejse finder sted efter kl. 12.00, beregnes en ekstra nats ophold. KASSEN ER ÅBEN FRA KL. 8.00 TIL KL. 20.00. Boligenhederne skal forlades ordentlig inden kl. 10.00 om formiddagen og nøglerne afleveres i receptionen, værelserne er til rådighed fra kl. 16.00.

2) Besøgende må kun betræde campingpladsen til fods og efter at have afleveret et dokument i receptionen. Varer opholdet mere end to timer, skal der betales afgift per person efter gældende dagtakst kl. 8.00 og kl. 20.00.

3) Bilerne og Motorcykler skal parkeres inden for grænserne af standpladsen eller den tildelte plads. Højeste tilladte kørehastighed på campingpladsen er 10 km/time, og kørsel er forbudt mellem kl. 23.00 og kl 7.00.

4) 2 hunde pr indkvartering accepteret.Hunde skal konstant holdes i snor, og ejerne bærer det fulde ansvar for eventuelle skader eller gener forvoldt af dem.

5) Der er adgang forbudt for hunde på stranden, ved swimmingpoolen og på toiletterne. Ejerne er forpligtet til at fjerne eventuelle efterladenskaber efter deres hunde og henvises i øvrigt til at lade dem besørge på det dertil reserverede område oven for parkeringspladsen.

6) Motorbåde må kun nærme sig den med bøjer afmærkede badezone med slukket motor. Det er forbudt at efterlade både eller anhængere i badezonen eller på stranden.

7) Fra kl. 23.00 til kl. 7.00 skal der være ro på campingpladsen. Det er i dette tidsrum forbudt at rejse eller nedtage telte, ligesom en hver form for støj skal undgås. Radioer og tv-apparater skal være slukkede og det er ligeledes forbudt at samles i støjende grupper.

8) Der skal udvises medansvar for renholdelsen af campingplads og toiletrum. De kemiske wc’er og lignende skal tømmes i de dertil beregnede afløb, anbragt ved hver toiletbygning – aldrig i vandposternes afløb eller riste.

9) Det er forbudt at hælde nogen form for væske over planternes rødder, og campisterne bedes i det hele taget respektere natur og beplantning.

10) Af hensyn til miljøet tilrådes det at begrænse forbruget af vaske- og rengøringsmidler, vand og el mest muligt.

11) Det er obligatorisk at sørge for kildesortering af affaldet, som skal anbringes i de dertil beregnede beholdere mellem kl. 8.00 og 22.00.

12) Enhver skade eller bortkomst af ting tilhørende campingpladsen skal erstattes. Ledelsen fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med beskadigelse eller tyveri af motorkøretøjer, telte, både eller andre genstande tilhørende campisterne.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF NÆRVÆRENDE REGLEMENT KAN MEDFØRE BORTVISNING FRA CAMPINGPLADSEN, OG LEDELSEN HAR DESUDEN MULIGHED FOR AT PÅBERÅBE SIG STRAFFELOVENS OG DEN CIVILE LOVBOGS BESTEMMELSER. BETALING FOR OVER € 1.999,99 ER KUN ACCEPTABLE MED KORT ELLER BANKOVERFØRSEL.

RESERVATION Reservation af Villa, Apartment Elite, Villetta Lux, Beach, Elite, Elite Lido, Elite Lago, Family, Lido Superior, Caravan kræver betaling af et depositum 20% af det totale beløb, som vil blive fratrukket den endelige saldo ved afrejse. Efter modtagelse af depositum vil der blive sendt en bekræftelse gæsterne, som skal forevises ved ankomsten til campingpladsen. € 20,00 i administrationsomkostninger, hvis der ønskes nogen ændring til en tidligere reservation, der er godkendt af receptionen.

Annulleres reservationen mere end 30 dage før aftalt ankomstdato, vil 80% af forudbetalingen blive refunderet og campingpladsen beholde de resterende 20% til dækning af udgifter. Hvis reservationen annulleres mindre end 30 dage før aftalt ankomstdato, vil hele forudbetalingen blive tilbageholdt. I TILFÆLDE AF AFREISE FØR TIDEN SKAL DER BETALES FOR HELE DET BESTILTE TIDSRUM (BELØB FOR BEBOELSESENHED + BELØB FOR PERSONER) OGSÅ SELV OM DEN ER FAST SAT VED ANKOMSTEN PÅ CAMPINGPLADSEN I RECEPTIONEN.

Priser for at reservere en standplads:

- 20% af det totale beløb. Dette vil blive fratrukket den endelige faktura.

- € 20,00 i administrationsomkostninger, hvis der ønskes nogen ændring til en tidligere reservation, der er godkendt af receptionen.

Efter modtagelse af denne sum, vil der bliver sendt en bekræftelse til gæsterne, som skal forevises ved ankomsten.

Annulleres reservationen mere end 30 dage før aftalt ankomstdato, vil 80% af forudbetalingen blive refunderet og campingpladsen beholde de resterende 20% til dækning af udgifter. Hvis reservationen annulleres mindre end 30 dage før aftalt ankomstdato, vil hele forudbetalingen blive tilbageholdt.

TILFÆLDE AF AFREISE FØR TIDEN SKAL DER BETALES FOR HELE DET BESTILTE TIDSRUM (BELØB FOR BEBOELSESENHED + BELØB FOR PERSONER) OGSÅ SELV OM DEN ER FAST SAT VED ANKOMSTEN PÅ CAMPINGPLADSEN RECEPTIONEN.