Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Parc Due S.p.a.
Via Gardesana, 110
37017 Lazise (VR)
Tel +39 0457580127
Fax +39 0456470150
Btw-nummer 02575460239
E-mailadres info@campingduparc.com
Website www.campingduparc.com

Alle persoonlijke gegevens die door Parc Due S.p.a. worden verzameld, worden behandeld met volledige inachtneming van de voorschriften van het D.Lgs. (wetsbesluit) 196/2003 tot invoering van de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en de gebruiker is houder van de in art. 13 van wet 675/96 neergelegde rechten. Overeenkomstig artikel 7 van D.Lgs. (wetsbesluit) 196/2003 heeft elke betrokkene het recht om informatie te verkrijgen van het feit dat er verwerking plaatsvindt, van de aard van de gegevens en de herkomst, de juistheid daarvan na te gaan of de hierboven vermelde gegevens juist zijn, te verzoeken om de gegevens te vervolledigen, actualiseren of rectificeren, alsook, de in strijd met de wet verwerkte gegevens te wissen, anonimiseren of af te schermen door de firma te schrijven.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is: info@campingduparc.com

De gegevens worden verwerkt met behulp van instrumenten die de veiligheid en de vertrouwelijkheid waarborgen, al dan niet met behulp van geautomatiseerde middelen voor de opslag, het beheer en het verzenden van de gegevens. Parc Due S.p.a. is niet verantwoordelijk voor gevallen van overmacht of waar ze geen invloed op heeft. Parc Due S.p.a. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking door de reclamebureaus die op de site www.campingduparc.com gehost worden.

Parc Due S.p.a.  verwerkt geen gevoelige gegevens. Wij verzoeken de gebruikers dan ook om geen gegevens in het formulier op te nemen waaruit de raciale of etnische afkomst, de godsdienstige, levensbeschouwelijke of andere overtuiging, politieke opvattingen, het lidmaatschap van partijen, vakbonden, verenigingen of organisaties van godsdienstige, levensbeschouwelijke, politieke of syndicalistische aard kunnen blijken. De door u verstrekte gegevens kunnen door Parc Due S.p.a. voor communicatiedoeleinden worden verwerkt.

Alle teksten, grafische afbeeldingen en software op deze website zijn beschermd door auteursrecht, octrooirecht en intellectuele eigendomsrechten. Alle op deze website genoemde producten of ondernemingen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars of houders en kunnen worden beschermd door octrooien en/of auteursrechten die door de desbetreffende autoriteiten zijn verleend of geregistreerd. Zij mogen derhalve alleen worden gedownload of gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en niets, ook niet ten dele, mag worden gereproduceerd, gewijzigd of doorverkocht voor commercieel gewin.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE
In geen geval kan Parc Due S.p.a. aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die direct of indirect het gevolg is van de toegang tot de website, van het gebruik van de interactieve hulpmiddelen, van de onmogelijkheid om toegang tot de website te krijgen, of van het gebruik van de informatie die zich erop bevindt. Parc Due S.p.a.  behoudt zich het recht voor om de inhoud van de gehele website en de vermeldingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

FOUTMELDINGEN
Het belangrijkste doel van deze dienst is actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken: we verzoeken de gebruikers ons in kennis te stellen van eventuele fouten of storingen, zowel op de informatiepagina’s als in de interactieve diensten. We zullen deze zo snel mogelijk corrigeren.

TOEGANG TOT EXTERNE GELINKTE WEBSITES
Parc Due S.p.a.  is niet verantwoordelijk voor de websites waar men via de links op de website zelf  toegang toe kan krijgen. Parc Due S.p.a.  is niet verantwoordelijk voor de informatie die de gebruiker verkrijgt door toegang tot websites die via een hyperlink bereikt kunnen worden. De volledigheid en juistheid van de informatie vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van de websites waar men onder de door hen vastgestelde voorwaarden toegang toe krijgt.

PRENOTA
LOGIN