Nota prawna

Nota prawna

Parc Due S.p.a.
Via Gardesana, 110
37017 Lazise (VR) – Italy
Tel +39 0457580127
Fax +39 0456470150
Nr VAT/CF 02575460239
E-Mail  info@campingduparc.com
Strona internetowa www.campingduparc.com

Wszystkie dane osobowe zebrane przez spółkę Parc Due S.p.a. są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi we włoskim Rozporządzeniu ustawodawczym nr 196/2003, ustanawiającym Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych osobowych. Użytkownikowi przysługują prawa, o których mowa w art. 13 ustawy nr 675/96. Na mocy art. 7 włoskiego Rozporządzenia ustawodawczego nr 196/2003 każdej osobie, której przetwarzane dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania wszelkich informacji w zakresie przetwarzania jej danych, rodzaju przetwarzanych danych i źródła ich pochodzenia, jak również do zweryfikowania ich prawidłowości, do żądania ich uzupełnienia, aktualizacji lub sprostowania. W przypadku naruszenia prawa osoba ta ma prawo zażądać usunięcia swych danych, przekształcenia ich w formę anonimową bądź ich zablokowania, przesyłając odnośne żądanie na adres spółki.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych jest: info@campingduparc.com

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą odpowiednich narzędzi, gwarantujących bezpieczeństwo i poufność danych oraz przy ewentualnym wykorzystaniu zautomatyzowanych środków do przechowywania, zarządzania i przekazywania danych. Spółka Parc Due S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia powstałe w wyniku działania siły wyższej lub niezależnie od jej woli. Spółka Parc Due S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przetwarzanie danych przez podmioty reklamujące się na jej stronie: www.campingduparc.com.

Spółka Parc Due S.p.a. nie przetwarza danych wrażliwych. Dlatego prosimy o niepodawanie w formularzu informacji mogących wskazywać na pochodzenie rasowe i etniczne, przekonania religijne, filozoficzne lub inne, poglądy polityczne, przynależność do partii, związków zawodowych, stowarzyszeń lub organizacji o charakterze religijnym, filozoficznym, politycznym lub związkowym. Zebrane dane są przetwarzane w celu umożliwienia spółce Parc Due S.p.a. komunikacji i kontaktu z użytkownikami.

Wszystkie teksty, grafika i oprogramowanie, wykorzystywane na stronie, są chronione prawem autorskim, patentami i prawem własności intelektualnej. Wszelkie produkty lub podmioty wskazane na stronie są znakami towarowymi ich właścicieli lub posiadaczy i mogą być chronione patentami i/lub prawem autorskim przyznanymi lub zarejestrowanymi przez odpowiednie organy. W związku z powyższym można je pobierać lub wykorzystywać wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego i nie wolno ich powielać, modyfikować ani odstępować, w całości bądź we fragmentach, w celach zarobkowych.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ
Spółka Parc Due S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z korzystaniem z jej strony internetowej, z narzędzi interaktywnych, czy też w wyniku braku umiejętności bądź możliwości uzyskania dostępu do strony i do zawartych na niej treści. Spółka Parc Due S.p.a. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony oraz noty prawnej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW
Głównym celem serwisu jest dostarczanie aktualnych i dokładnych informacji. Prosimy zatem użytkowników o zgłaszanie wszelkich błędów lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu zarówno zakładek informacyjnych, jak i usług interaktywnych na naszej stronie. Pozwoli to nam na ich bezzwłoczne poprawienie.

DOSTĘP DO POŁĄCZONYCH WITRYN ZEWNĘTRZNYCH
Spółka Parc Due S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności w zakresie witryn internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków umieszczonych na niniejszej stronie. Spółka Parc Due S.p.a. nie ponosi odpowiedzialności za informacje uzyskane przez użytkownika na innych stronach, dostępnych z jej witryny poprzez hiperłącza. Dlatego też za kompletność i dokładność informacji odpowiadają właściciele stron dostępnych z niniejszej witryny, na warunkach przez nich określonych.

PRENOTA
LOGIN